Monday, April 14, 2008

Salmon w/ Spaghetti Tossed in Pesto

Salmon, Spaghetti and Pesto

1 comment:

Bakin Rapscallion said...

Was that salmon caught in the Snake River?